THE MALL GROUP
  
  

  
  
  


  
  
  
  
  
    	  เดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน ประจำปี 2565

18 May 2022

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็น  Green Retail แห่งแรกของประเทศไทย เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน ประจำปี 2565 โดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565